ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์/นักวิชาการสารสนเทศ


รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์/นักวิชาการสารสนเทศ

  1. นายคงอนันต์   แย้มพินิจ
  2. นายณัฐพล   ทองพิกุล
  3. นายเทวา   แก้วศักดาศิริ
  4. นายบุรินทร์   บุญวัชราภัย
  5. นายปรัชญา   ภักดีวุฒิพงศ์
  6. นางสาวนภา   วรรณพงศพล
  7. นางสาววนารัตน์   คำดี
  8. นางสาวอุบลรัตน์   พาชิยานุกูล