พนักงานธุรการ (Helpdesk)


ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร : พนักงานธุรการ (Helpdesk )

จำนวน : 1 อัตรา

ประเภทบุคคล : ลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้

สังกัด : คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

ปฏิบัติงาน : งานบริการสารสนเทศและฝึกอบรม ฝ่ายสารสนเทศ

เปิดรับสมัคร : 19 มิถุนายน 2562

ปิดรับสมัคร : 19 กรกฎาคม 2562

วันที่นัดหมาย : -

วันที่รายงานตัว : -

ระดับการศึกษา : ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

ประสบการณ์ : -

อายุไม่เกิน : 35 ปีนับถึงวันที่สมัคร

คุณสมบัติผู้สมัคร :

 1. ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 2. เพศหญิงเท่านั้น
 3. มีความรู้ ความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์
 4. เป็นผู้ไม่บกพร่องในศีลธรรม จริยธรรมอันดี
 5. ไม่ต้องโทษคดีอาญา และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 6 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดลว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551 ประกอบกับกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ.2553

การทดสอบภาษาอังกฤษ : ไม่ใช้ผลการทดสอบ

หน้าที่ความรับผิดชอบ :

 1. รับแจ้งปัญหาระบบคอมพิวเตอร์ทั้งระบบโรงพยาบาล , ระบบ SAP , ระบบสำนักงาน และระบบ Network 
 2. วิเคราะห์ปัญหาการขอใช้บริการต่างๆ 
 3. ให้คำแนะนำในการแก้ไขปัญหาระบบคอมพิวเตอร์ในเบื้องต้นกับผู้ติดต่อ ทั้ง Hardware , Software และ Network ผ่านระบบ Helpdesk เพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างเป็นปกติ

หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

 1. สอบข้อเขียน ความรู้พื้นฐานด้านคอมพิวเตอร์
 2. สอบสัมภาษณ์ 

อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

 1. เงินเดือน 11,500 บาท และเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว 785 บาท
 2. สิทธิสวัสดิการต่างๆ ตามประเภทการจ้างลูกจ้างชั่วคราว

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม : 02-419-6926

เอกสารประกอบ : อ่านประกาศ   

หมายเหตุ

สมัครผ่านเว็บมหาวิทยาลัยมหิดลเท่านั้น https://muhr.mahidol.ac.th/E-Recruitment/user/job/view.php?id=2213