วิดีโอ

หมวดหมู่

Doctor Tips : จริงหรือไม่? คลอดตามธรรมชาติ ดีกว่าผ่าคลอด

โดย ผศ. ดร. นพ. สกิทา ม่วงไหมทอง

โดย ผศ.ดร.นพ.สกิทา ม่วงไหมทอง ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล