วิดีโอ

หมวดหมู่

Doctor Tips : จริงหรือไม่? รักษาลิ้นหัวใจเอออร์ติกตีบในผู้สูงอายุ ไม่ต้องผ่าตัดใหญ่

โดย รศ. นพ. ณัฐวุฒิ วงษ์ประภารัตน์

รศ.นพ.ณัฐวุฒิ วงษ์ประภารัตน์ สาขาวิชาหทัยวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล