วิดีโอ

หมวดหมู่

Doctor Tips : จริงหรือไม่? เด็กที่แพ้อาหาร รักษาได้

โดย อ. พญ. กานติมา กาญจนภูมิ

โดย อ.พญ. กานติมา กาญจนภูมิ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล