วิดีโอ

หมวดหมู่

Doctor Tips : จริงหรือไม่? โรคตุ่มน้ำพอง เกิดจากภูมิคุ้มกันทำงานผิดปกติ

โดย ผศ. พญ. ชุดา รุจิธารณวงศ์

โดย ผศ. พญ.ชุดา รุจิธารณวงศ์ ภาควิชาตจวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล