วิดีโอ

หมวดหมู่

Doctor Tips : จริงหรือไม่? การบริจาคเลือดทำให้เลือดไหลเวียนได้ดี

โดย รศ. ร.อ.หญิง พญ. ปาริชาติ เพิ่มพิกุล

โดย รศ.ร.อ.พญ. ปาริชาติ เพิ่มพิกุล ภาควิชาเวชศาสตร์การธนาคารเลือด คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล