อินโฟกราฟิก

หมวดหมู่

เป็นวัยรุ่น ไม่ง่ายเลย” Myths & Fact เรื่องจริงเกี่ยวกับวัยรุ่น

"เป็นวัยรุ่น ไม่ง่ายเลย” Myths & Fact เรื่องจริงเกี่ยวกับวัยรุ่น"
โดย คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล


นอกจากวันที่ 12 สิงหาคมของทุกปีจะเป็นวันแม่แห่งชาติแล้ว  ในวันนี้ยังเป็นวันเยาวชนสากลอีกด้วย

เนื่องในวันเยาวชนสากลในปีนี้ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล จึงนำข้อมูลเกี่ยวกับ Myths & Fact เรื่องจริงเกี่ยวกับวัยรุ่นมาฝากกันค่ะ ทั้งนี้ เพื่อให้เยาวชนและสมาชิกในสังคมได้เกิดความเข้าใจวัยรุ่นมากยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงของร่างกาย อารมณ์ และพฤติกรรม เนื่องจากสมาชิกในสังคมทุกคนล้วนมีบทบาทและหน้าที่ในการปฏิบัติตนต่อตนเองและผู้อื่น โดยเฉพาะเยาวชนเองที่เป็นกำลังสำคัญของชาติต้องเรียนรู้บทบาทและหน้าที่ของตนเองเพื่อให้ปฏิบัติตนต่อตนเองและสังคมได้อย่างเหมาะสมต่อไป

อ้างอิงข้อมูลจาก
ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

ออกแบบ : งานผลิตและบริการสื่อ สถานเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์
content creator : งานสร้างเสริมสุขภาพ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล