อินโฟกราฟิก

หมวดหมู่

“วิธีสังเกตคนที่กำลังจะฆ่าตัวตายและการช่วยเหลือเบื้องต้น”

      ปัญหาฆ่าตัวตายจัดเป็นความรุนแรงทางด้านสุขภาพจิตและจิตเวช ซึ่งมีหลายสาเหตุมาเกี่ยวข้อง อาทิเช่น ปัญหาทางด้านชีววิทยาสังคมและเศรษฐกิจ ซึ่งสามารถป้องกันได้

อ้างอิงข้อมูลจาก
1. กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข
2. ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล