แผ่นพับ

หมวดหมู่

รายการอาหารแลกเปลี่ยนและการแลกเปลี่ยนอาหารต่างหมวด

โดย ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ สาขาวิชาโภชนาการ

ท่านจะได้รับข้อมูลเกี่ยวกับอาหารแลกเปลี่ยน ทั้ง 6 หมวด ซึ่งนำมาใช้ในการวางแผนเมนูอาหารให้มีความหลากหลายและเหมาะสมกับภาวะสุขภาพของแต่ละคน ....


yes สามารถให้คะแนนความพึงพอใจเพื่อพัฒนาสื่อความรู้ด้านสุขภาพได้ที่นี่ 

เอกสารประกอบ