แผ่นพับ

หมวดหมู่

การใส่และถอดอุปกรณ์พยุงหลัง ส่วนเอว (L-S Support)

โดย ภาควิชาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิคส์และกายภาพบาบัด สาขากายภาพบำบัด

ท่านจะได้รับคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการใส่และถอดอุปกรณ์พยุงหลังส่วนเอวที่ถูกต้อง


yes สามารถให้คะแนนความพึงพอใจเพื่อพัฒนาสื่อความรู้ด้านสุขภาพได้ที่นี่ 

 

เอกสารประกอบ