แผ่นพับ

หมวดหมู่

การออกกำลังกายในโรคข้อเข่าเสื่อม

โดย ภาควิชาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิคส์และกายภาพบาบัด สาขากายภาพบำบัด

ข้อเข่าเสื่อมพบได้บ่อย ในเอกสารนี้ท่านจะได้ทราบสาเหตุ ปัจจัยเสี่ยง และอาการของโรค รวมทั้งวิธีการดูแลด้วยการออกกำลังกายในท่าต่างๆ  เพื่อบรรเทาอาการปวด และช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของข้อเข่าให้สามารถทำกิจวัตรประจำวันได้ดีขึ้น


yes สามารถให้คะแนนความพึงพอใจเพื่อพัฒนาสื่อความรู้ด้านสุขภาพได้ที่นี่ 

เอกสารประกอบ