แผ่นพับ

หมวดหมู่

การใส่และถอดอุปกรณ์พยุงหลังส่วนอกและเอว (Soft Taylor Brace)

โดย ภาควิชาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิคส์และกายภาพบาบัด สาขากายภาพบำบัด

หมายเหตุ

*

เอกสารประกอบ