แผ่นพับ

หมวดหมู่

แผลกดทับ ป้องกันไว้ง่ายกว่ารักษา

โดย หน่วยสร้างเสริมสุขภาพ ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก

แผลกดทับ เป็นปัญหาที่พบได้บ่อยในกลุ่มผู้ป่วยสูงอายุ และ ผู้ป่วยที่ต้องนอนติดเตียง ท้าให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่แย่ลงและ เสี่ยงต่อการเจ็บป่วยซ้้าเติมหรือเสียชีวิตได้ง่าย อีกทั้งยังเป็นภาระการดูแลและค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นของครอบครัว ดังนั้น ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเกิดแผลกดทับ การป้องกันและแนวทางรักษา จึงมีความส้าคัญในการช่วยลดการเกิดแผลกดทับได้

yes สามารถให้คะแนนความพึงพอใจเพื่อพัฒนาสื่อความรู้ด้านสุขภาพได้ที่นี่

เอกสารประกอบ