แผ่นพับ

หมวดหมู่

วิธีปฏิบัติการดูแลผู้ป่วยให้อาหารทางสายยางจมูก

โดย หน่วยพยาบาลด้านป้องกันโรคและส่งเสริมสุขภาพ ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช

ท่านจะได้รับทราบคำแนะนำเกี่ยวกับการจัดเตรียมอุปกรณ์ และวิธีการให้อาหารผู้ป่วยทางสายยางจมูก


yes สามารถให้คะแนนความพึงพอใจเพื่อพัฒนาสื่อความรู้ด้านสุขภาพได้ที่นี่ 

หมายเหตุ

เอกสารประกอบ