แผ่นพับ

หมวดหมู่

การนวดและประคบเต้านมด้วยตนเอง

โดย สถานการแพทย์แผนไทยประยุกต์

ทานจะได้รู้จักการนวดและประคบเต้านมด้วยตนเอง วิธีการนวดและข้อควรรระวัง


yes สามารถให้คะแนนความพึงพอใจเพื่อพัฒนาสื่อความรู้ด้านสุขภาพได้ที่นี่ 

เอกสารประกอบ