แผ่นพับ

หมวดหมู่

การดูแลตนเองเมื่อเกิดอาการเบื่ออาหาร

โดย ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลรังสีวิทยา

ท่านจะได้รับคำแนะนำในการปฏิบัติตัวเกี่ยวกับการดูแลเมื่อเกิดอาการเบื่ออาหาร


yes สามารถให้คะแนนความพึงพอใจเพื่อพัฒนาสื่อความรู้ด้านสุขภาพได้ที่นี่ 

เอกสารประกอบ