แผ่นพับ

หมวดหมู่

ท่าบริหารเอ็นฝ่าเท้า Plantar Fascia Exercise

โดย หน่วยตรวจและติดตามผลการรักษาออร์โธปิดิคส์ ฝ่ายการพยาบาล

เอกสารนี้อธิบายถึงภาวะรองช้ำ อาการ สาเหตุ แนวทางการดูแลเบื้องต้น และท่าบริหารเพื่อบรรเทาอาการ


yes สามารถให้คะแนนความพึงพอใจเพื่อพัฒนาสื่อความรู้ด้านสุขภาพได้ที่นี่ 

 

หมายเหตุ

เอกสารประกอบ