แผ่นพับ

หมวดหมู่

คู่มือ โภชนาการสำหรับผู้ป่วยปลูกถ่ายตับ

โดย ฝ่ายโภชนาการ

เนื่องจากผู้ป่วยที่ปลูกถ่ายตับ จะต้องรับประทานยากดภูมิคุ้มกันไปตลอดชีวิต จึงมีความเสี่ยงในการเกิดภาวะแทรกซ้อนหรือผลข้างเคียงจากยาดังกล่าว ผู้ป่วยจึงควรเตรียมความพร้อมเรื่องความรู้ความเข้าใจที่จะปรับตัว กลับไปใช้ชีวิตให้ใกล้เคียงภาวะปกติมากที่สุด ซึ่งวิธีหนึ่งที่สำคัญในการดูแลตัวเองหลังการปลูกถ่ายตับคือ การเลือกรับประทานอาหารที่เหมาะสม ถูกหลักโภชนาการ และมีการจัดการอาหารอย่างปลอดภัย


yes สามารถให้คะแนนความพึงพอใจเพื่อพัฒนาสื่อความรู้ด้านสุขภาพได้ที่นี่ 

เอกสารประกอบ