แผ่นพับ

หมวดหมู่

คำแนะนำสำหรับผู้ป่วยที่มีภาวะเสี่ยงต่อการคลอดก่อนกำหนด

โดย หน่วยฝากครรภ์ งานการพยาบาลสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา

*

หมายเหตุ

*

เอกสารประกอบ