แผ่นพับ

หมวดหมู่

ข้อควรรู้ สำหรับผู้มาบริจาคเลือด

โดย ภาควิชาเวชศาสตร์การธนาคารเลือด

ข้อควรรู้ สำหรับผู้มาบริจาคเลือด

บริจาคเลือด = ช่วยชีวิต
เลือดมีหน้าที่นำพาออกซิเจนไปเลี้ยงส่วนต่างๆ ของร่างกาย โดยปกติเรามีเลือดไหลเวียนอยู่ในร่างกายประมาณ 3,500 ถึง 4,500
มิลลิลิตร และเม็ดเลือดแดงมีอายุประมาณ 120 วัน ดังนั้น การบริจาคเลือดปริมาณ 450 มิลลิลิตร
จะไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้บริจาคและร่างกายสามารถสร้างเม็ดเลือดมาทดแทนได้ ซึ่งการบริจาคเลือดของท่าน 1 ครั้ง
สามารถทำไปช่วยชีวิตผู้ป่วยได้ 2 – 4 ราย และสามารถบริจาคได้อีกครั้งทุกๆ 3 เดือน

แผ่นพับความรู้ฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแหล่งข้อมูลสำหรับผู้ที่ต้องการบริจาคเลือดได้ทราบถึงรายละเอียดต่างๆ เช่น
การเตรียมตัวก่อนบริจาคเลือด ขั้นตอนการบริจาคเลือด และการปฏิบัติตัวหลังบริจาคเลือดเสร็จแล้ว เป็นต้น

เอกสารประกอบ