แผ่นพับ

หมวดหมู่

ข้อควรรู้ การคัดกรองตนเองก่อนบริจาคเลือด

โดย ภาควิชาเวชศาสตร์การธนาคารเลือด

ข้อควรรู้ การคัดกรองตนเองก่อนบริจาคเลือด

การคัดกรองสุขภาพของผู้บริจาคเลือดมีความสำคัญ
เพื่อให้มั่นใจว่าเลือดที่ได้มีคุณภาพและปลอดภัยต่อผู้ป่วยที่ได้รับเลือดนอกจากนี้ยังเป็นการเมินสุขภาพของผู้บริจาคเลือดเองว่ามีคว
ามพร้อมในการบริจาคในกรณีที่ผู้บริจาคเลือดมีคุณสมบัติไม่เหมาะสม
ทางศูนย์รับบริจาคเลือดศิริราชของดการบริจาคเลือดจนกว่าภาวะหรือโรคดังกล่าวจะหมดไป
ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยสูงสุดแก่ผู้ให้และผู้รับเลือด

แผ่นพับความรู้ฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแหล่งข้อมูลในการคัดกรองตนเองก่อนการบริจาคเลือด โดยมีรายละเอียดหัวข้อต่างๆ ดังนี้
   เกณฑ์หลักสุขภาพทั่วไปของผู้บริจาคเลือด
   ยาที่จำเป็นต้องงดรับประทานก่อนมาบริจาคเลือด
   เงื่อนไขการฉีดวัคซีนของผู้มาบริจาคเลือด
   โรคที่งดบริจาคเลือดถาวร
   โรคที่งดบริจาคเลือดชั่วคราว
   ประวัติความเสี่ยงของการติดเชื้อต่างๆ (งดบริจาคเลือดชั่วคราว)
   สารอาหารจำเป็นที่ช่วยสร้างเม็ดเลือด

เอกสารประกอบ