เอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
  โรคภูมิคุ้มกันบกพร่อมปฐมภูมิ
   โรคภูมิคุ้มกันบกพร่องปฐมภูมิ