สุขภาพเพศชาย
   ต่อมลูกหมาก [3] 
   การหย่อนสมรรถภาพทางเพศ [4] 
   การทำหมันชาย [1]