เอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
   ยาป้องกันการติดเชื้อ [1] 
   โรคภูมิคุ้มกันบกพร่อมปฐมภูมิ [1] 
   เอดส์ [9] 
   โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ [11]