:: วิสัยทัศน์ ::

T3S5YJ.png

ต้นแบบการดูแลเบาหวานของประเทศ

เพื่อส่งเสริมให้ผู้เป็นเบาหวานดำรงชีวิตอย่างมีสุขภาวะ

 

:: พันธกิจ ::

T3SUX9.png

         

1. บูรณาการการดูแลรักษาผู้เป็นเบาหวานในลักษณะสหสาขาวิชาชีพที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล มีความคุ้มค่า และสอดคล้องกับบริบทของประเทศไทย

2. สร้างเสริมความรู้และสร้างทักษะในการดูแลเบาหวานสู่บุคลากรด้านสาธารณสุขและบุคลากรผู้ให้ความรู้เบาหวาน

3. สร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมโดยบูรณาการงานวิจัยการแพทย์คลินิกและวิทยาศาสตร์พื้นฐาน

4. ส่งเสริมให้ผู้เป็นเบาหวานและครอบครัวมีส่วนร่วมในการดูแลและเป็นส่วนหนึ่งของทีมดูแลรักษา

5. สร้างความตระหนักและเผยแพร่ความรู้สู่สังคม