:: ข้อมูลบุคลากร ::

หน่วยงาน

หน้าที่ 1  หน้า 2 3 4 5 6  [หน้าต่อไป>]   [หน้าสุดท้าย]
ชื่อ-นามสกุล : ศ.เกียรติคุณ พญ. วรรณี  นิธิยานันท์
    Prof. Wannee  Nitiyanant
ตำแหน่ง : ที่ปรึกษาศูนย์เบาหวานศิริราช
ชื่อ-นามสกุล : รศ.นพ. ธวัชชัย  พีรพัฒน์ดิษฐ์
    Assoc. Prof. Thavatchai   Peerapatdit
ตำแหน่ง : ที่ปรึกษาศูนย์เบาหวานศิริราช
ชื่อ-นามสกุล : ศ.คลินิก พญ. สุภาวดี  ลิขิตมาศกุล
    Prof. Supawadee  Likitmaskul
ตำแหน่ง : ประธานศูนย์เบาหวานศิริราช
ชื่อ-นามสกุล : รศ.พญ. อภิรดี  ศรีวิจิตรกมล
    Assoc. Prof. Apiradee  Sriwijitkamol
ตำแหน่ง : รองประธานศูนย์เบาหวานศิริราช
ชื่อ-นามสกุล : รศ.พญ. กุลภา  ศรีสวัสดิ์
    Assoc. Prof. Gulapar  Srisawasdi
ตำแหน่ง : รองประธานศูนย์เบาหวานศิริราช
ชื่อ-นามสกุล : รศ.พญ. จีรันดา  สันติประภพ
    Assoc. Prof. Jeerunda  Santiprabhob
ตำแหน่ง : รองประธานศูนย์เบาหวานศิริราช