:: ประเมินความเสี่ยงโรคเบาหวาน ::


การประเมินความเสี่ยงการเกิดโรคเบาหวาน โดยนำข้อมูลมาคำนวณเป็นคะแนน(risk score) สามารถใช้ทำนายความเสี่ยงในการเกิดโรคเบาหวานในอนาคต(12ปีข้างหน้า)


อายุ


เพศ


ดัชนีมวลกาย(BMI)


รอบเอว(เซนติเมตร)


ความดันโลหิต


ประวัติโรคเบาหวานในญาติสายตรง (พ่อ แม่ พี่ หรือ น้อง)


การแปลผล
คะแนนความเสี่ยง
ระดับความเสี่ยง
คำแนะนำ
0-2 คะแนน
น้อย
-ออกกำลังกายสม่ำเสมอ ควบคุมน้ำหนักตัวให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม ตรวจวัดความดันโลหิต ควรประเมินความเสี่ยงซ้ำทุก 3 ปี
3-5 คะแนน
ปานกลาง
ออกกำลังกายสม่ำเสมอ ควบคุมน้ำหนักตัวให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม ตรวจวัดความดันโลหิต ควรประเมินความเสี่ยงซ้ำทุก 3 ปี
6-8 คะแนน
สูง
-ควบคุมอาหารและออกกำลังกายสม่ำเสมอ ควบคุมน้ำหนักตัวให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม ตรวจวัดความดันโลหิต ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด ควรประเมินความเสี่ยงซ้ำทุก 1-3 ปี
9-17 คะแนน
สูงมาก
-ควบคุมอาหารและออกกำลังกายสม่ำเสมอ ควบคุมน้ำหนักตัวให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม ตรวจวัดความดันโลหิต ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด ควรประเมินความเสี่ยงซ้ำทุก 1 ปี


แสดงรายละเอียดเพิ่มเติม