...
...

ศูนย์เบาหวานศิริราช

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

Siriraj Diabetes Center of Excellence, Faculty of Medicine Siriraj Hospital

กิจกรรมล่าสุด

สมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศไทย

ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

International Diabetes Federation (IDF)

สมาพันธ์เบาหวานนานาชาติ

กิจกรรม SIDM support group

เป็นการร่วมมือกันของชมรมเพื่อนช่วยเพื่อนเบาหวานศิริราช ชมรมพื่อเด็กและวัยรุ่นเบาหวาน และ กลุ่มเสี่ยงเบาหวาน จัดกิจกรรมเผยแพร่ความรู้สำหรับผู้เป็นเบาหวาน ผู้ที่มีความเสี่ยงเบาหวาน และผู้ที่สนใจ ซึ่งมีกิจกรรม ทั้งหมด 4 ครั้ง ดังนี้

ครั้งที่ 1 วันจันทร์ที่ 30 สิงหาคม 2564 เรื่อง “การดูแลตนเองในช่วงวิกฤต Covid-19 ระบาด” มีทั้งหมด 4 ตอน (คลิกเพื่อดูวิดิโอคลิปย้อนหลัง)
    ตอนที่ 1 : https://youtu.be/FCYkDmp5i_0
    ตอนที่ 2 : https://youtu.be/SXbgf0n3Y1c
    ตอนที่ 3 : https://youtu.be/iEahzwnj3Zc
    ตอนที่ 4 : https://youtu.be/YL6LoRFaquI


ครั้งที่ 2 วันจันทร์ที่ 4 ตุลาคม 2564 เรื่อง “เครียด ซึมเศร้า เสียสุขภาพจิต ในยุค Covid-19 ระบาด” มีทั้งหมด 2 ตอน (คลิกเพื่อดูวิดิโอคลิปย้อนหลัง)
    ตอนที่ 1 : https://youtu.be/XFStU4Tnd7g
    ตอนที่ 2 : https://youtu.be/3q8VsUj9OWo

ครั้งที่ 3 วันจันทร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2564 เรื่อง “หลักการใช้ยาประจำบ้านให้ถูกวิธี”(มีทั้งหมด 4 ตอน (คลิกเพื่อดูวิดิโอคลิปย้อนหลัง)
    ตอนที่ 1 : https://youtu.be/QaF4k9ndzdg
    ตอนที่ 2 : https://youtu.be/3XdfI-ro38g
    ตอนที่ 3 : https://youtu.be/Bk76-2QrO90
    ตอนที่ 4 : https://youtu.be/s3_33lY6OJY


ครั้งที่ 4 วันจันทร์ที่ 23 พฤษภาคม 2565 เรื่อง “ปัญหาเรื่องเท้า...สำคัญกว่าที่คิด” มีทั้งหมด 3 ตอน (คลิกเพื่อดูวิดิโอคลิปย้อนหลัง)
    ตอนที่ 1 : https://youtu.be/6H23pJnYuKU
    ตอนที่ 2 : https://youtu.be/NyXjNtUVjRw
    ตอนที่ 3 : https://youtu.be/O-vWrhMxrQQ


เปิดรับสมัครรุ่นถัดไปเร็วๆนี้

ชมรมเพื่อเด็กและวัยรุ่นเบาหวาน

Thai Diabetes Child & Adolescent Support Club http://www.thaidiabetes.com

เป็นการรวมกลุ่มของผู้เป็นเบาหวานชนิดที่ 1 ผู้ปกครอง และทีมสหสาขา โดยได้รับการสนับสนุนจากทีมผู้ให้การดูแลผู้ป่วยร่วมกับศูนย์เบาหวานศิริราช มีการจัดกิจกรรมวันครอบครัวเบาหวานทุกปี ออกวารสารชมรม มีการให้กำลังใจกันและกันทั้งผู้ป่วยและผู้ปกครอง ถือเป็นการสร้างเครือข่ายการดูแลผู้ป่วยอย่างเข้าถึงและยั่งยืน รวมทั้งเป็นกิจกรรม CSR ของหน่วยงาน

ชมรมเพื่อนช่วยเพื่อนเบาหวานศิริราช (ชพศร.)

Siriraj Diabetes Supporter Club

เป็นกลุ่มสังคมผู้เป็นเบาหวานที่สร้างกลุ่มสังคมผู้เป็นเบาหวาน และเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากประสบการณ์การดูแลตนเองผ่านกิจกรรมเพื่อนช่วยเพื่อน

โครงการ ลดลงสักนิด พิชิตโรค รุ่นที่ 9

โครงการอบรมให้ความรู้และพัฒนาทักษะการดูแลตนเอง เพื่อป้องกันโรคเบาหวานสำหรับกลุ่มเสี่ยง "รุ่นที่ 9"
"ลดลงสักนิด พิชิตโรค รุ่นที่ 9 กลุ่ม C"
อบรมออนไลน์ผ่านระบบแอพพลิเคชั่นซูม เวลา 08.40 - 11.00 น. แบ่งเป็น 2 กลุ่ม จัดกิจกรรมทั้งหมด 3 ครั้ง

กลุ่ม C1 : ครั้งที่ 1 วันที่ 20 กันยายน 2564
           ครั้งที่ 2 วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565
           ครั้งที่ 3 : วันที่ 20 มิถุนายน 2565
กลุ่ม C2 : ครั้งที่ 1 วันที่ 29 พฤศจิกายน 2564
           ครั้งที่ 2 วันที่ 21 มีนาคม 2565
           ครั้งที่ 3 :วันที่ 20 มิถุนายน 2565

รุ่นที่ 9 ปิดรับสมัครแล้ว!!!

สนใจเข้าร่วมกิจกรรม กรุณาติดต่อ 02-4199568 ต่อ 101-102 หรือ ►►กรอกเอกสารการเข้าร่วมกลุ่มเสี่ยง◄◄

ค่ายเบาหวานสำหรับผู้เป็นเบาหวานชนิดที่ 2 ปี 2565

เป็นการอบรมความรู้เกี่ยวกับโรคเบาหวานแก่ผู้เป็นเบาหวาน/ญาติ/ผู้ดูแลผู้ป่วย และกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวาน

อบรมออนไลน์ผ่านระบบแอพพลิเคชั่นซูม (zoom)
เวลา 8.30 - 12.00 น. โดยมี 4 รุ่น ดังนี้

รุ่นที่ 1 : 7 มีนาคม 2565
รุ่นที่ 2 : 6 มิถุนายน 2565
รุ่นที่ 3 : 5 กันยายน 2565
รุ่นที่ 4 : 19 ธันวาคม 2565

สนใจเข้าร่วมกิจกรรม กรุณาติดต่อ 02-4199568 ต่อ 101-102 หรือ
►►กรอกเอกสารการเข้าร่วมกิจกรรม◄◄

**เมื่อทำการกรอกข้อมูลแล้ว จะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับก่อนจัดอบรม

Update Diabetes Management and Holistic Care

เป็นโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มพูนความรู้และการจัดการดูแลผู้เป็นเบาหวาน

เป็นหลักสูตรสำหรับแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป อายุรแพทย์ พยาบาล นักโภชนาการ นักกำหนดอาหาร เภสัชกร ผู้ให้ความรู้เบาหวาน และบุคลากรที่สนใจ

เปิดรับสมัครในช่วงเดือนพฤษภาคม ของทุกปี

เบอร์โทรศัพท์ 02 419 9568-9 ต่อ 105, 111
หรือ e-mail: sidmcenter@gmail.com

ติดต่อศูนย์เบาหวานศิริราชได้ที่ :

ศูนย์เบาหวานศิริราช
ตึกหอพักพยาบาล 1 ชั้น 1 (ด้านหลังตึกจุฑาธุช)
โรงพยาบาลศิริราช เลขที่ 2 ถนนวังหลัง แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กทม. 10700
02 419 9568-9
02 414 1298 ปรึกษาเรื่องเบาหวาน (call center) ให้บริการเฉพาะในเวลาราชการ 08.30-16.00น.
02 419 9569
sidmcenter@gmail.com
www.facebook/sidmcenter

Fanpage :