เกี่ยวกับเรา
ประวัติความเป็นมา
โครงการเยาวชนรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล จัดตั้งขึ้นตามมติที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปีคณะกรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์ ครั้งที่ 2/2550 เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550 เพื่อส่งเสริมเยาวชนไทยที่รักและมุ่งมั่นในวิชาชีพแพทย์ให้ดำเนินตามรอยเบื้องพระยุคลบาท สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ที่ทรงอุทิศชีวิตเพื่อสร้างสรรค์สุขภาพอนามัยของมวลมนุษยชาติ โดยให้ทุนแก่นิสิตนักศึกษาแพทย์ไปพัฒนาความสามารถด้านการศึกษาวิจัย การฝึกปฏิบัติวิชาชีพ และการพัฒนาชุมชน เพื่อนำมาแก้ไขปัญหาสาธารณสุขของประเทศไทย
วัตถุประสงค์

 • เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก
 • เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชนที่มุ่งมั่นอุทิศชีวิตให้แก่การสร้างสรรค์สุขภาพอนามัยของมวลมนุษยชาติ
 • เพื่อเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างนักวิจัย/นักพัฒนารุ่นใหม่ ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพของไทยที่มีโลกทัศน์และมีทักษะในการทำงานระดับนานาชาติ
 • เพื่อส่งเสริมการขับเคลื่อนระบบโลกาภิวัตน์ของการศึกษาแพทยศาสตรบัณฑิตของประเทศไทย
 • เพื่อส่งเสริมสนับสนุนความร่วมมือระหว่างสถาบันการแพทย์ในประเทศไทยและต่างประเทศ
 • คณะกรรมการโครงการเยาวชนรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล
  โครงการเยาวชนรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประกอบด้วยคณะกรรมการ 3 ชุด แต่งตั้งโดย สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี องค์ประธานมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์ แต่ละชุดจะมีวาระดำรงตำแหน่ง 3 ปี ได้แก่

  ชุดที่ 1

  คณะกรรมการอำนวยการโครงการเยาวชนรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล

  อำนาจหน้าที่
 • กำหนดนโยบายโครงการเยาวชนฯ ให้เป็นไปตามเป้าหมายคณะกรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลฯ กำหนด ด้วยความเรียบร้อยและสัมฤทธิผลตามวัตถุประสงค์
 • ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานของโครงการเยาวชนฯ และให้คำปรึกษาแก่คณะกรรมการดำเนินการโครงการเยาวชนฯ
 • ชุดที่ 2

  คณะกรรมการดำเนินการโครงการเยาวชนรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล

  อำนาจหน้าที่
 • วางแผนและดำเนินงานเกี่ยวกับโครงการเยาวชนฯ ตามนโยบายของคณะกรรมการอำนวยการโครงการเยาวชนฯ
 • ติดต่อประสานสถาบันในและต่างประเทศเพื่อส่งผู้ได้รับพระราชทานทุนฯ ไปปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการเยาวชนฯ
 • ประเมินผลและสรุปการจัดโครงการทั้งเรื่องงบประมาณ และเรื่องความก้าวหน้าทางวิชาการเตรียมการประชุมวิชาการโครงการเยาวชนรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล (Prince Mahidol Award Youth Program (PMAYP) Conference) และนำเสนอต่อคณะกรรมการอำนวยการโครงการเยาวชนฯ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
 • ชุดที่ 3

  คณะกรรมการคัดเลือกโครงการเยาวชนรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล

  อำนาจหน้าที่
 • พิจารณากลั่นกรองผู้ที่เหมาะสมได้รับพระราชทานทุนโครงการเยาวชนรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลโดยพิจารณาจากโครงการ ประวัติ และการสัมภาษณ์ผู้ได้รับการเสนอชื่อ และนำเสนอผลการพิจารณาต่อคณะกรรมการดำเนินการโครงการเยาวชนฯ คณะกรรมการอำนวยการโครงการเยาวชนฯ และคณะกรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลฯ ตามลำดับ (คณะกรรมคัดเลือกชุดแรกมีวาระเพียง 2 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2552 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553)