Img

กองทุน

                         
  • 1.) เพื่อผู้ป่วย เป็นค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ (ค่ายาและอุปกรณ์ที่จำเป็นในการรักษา)
    2.) สนับสนุนในการจัดหาอุปกรณ์การแพทย์ (ชดเชยของหมดอายุ และจัดหาอุปกรณ์ที่ทันสมัย)
    3.) พัฒนาบุคลากรการแพทย์ (ด้านการศึกษา อบรมและวิจัย)
    4.) บริหารงานในสำนักงานมูลนิธิ
    5.) ร่วมกับผู้บริหารคณะแพทย์ฯในการพิจารณาอนุมัติการขอใช้เงินบริจาค (ตามความจำเป็นและเหมาะสม) 6.) สนับสนุนช่วยเหลือมูลนิธิอื่นๆ ตามความเหมาะสม