Img

การประชุมคณะกรรมการ

  •            
       สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี องค์ประธานกรรมการศิริราชมูลนิธิ เสด็จพระราชดำเนินมาทรงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศิริราชมูลนิธิ ครั้งที่ 156 (2/2561) เมื่อวันจันทร์ที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๗.๓๐ น. ณ ห้องประชุมศิริราชมูลนิธิ ตึกมหิดลบำเพ็ญ ชั้น 2 โรงพยาบาลศิริราช