Img

คณะกรรมการศิริราชมูลนิธิ

 

 

           Img

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี                        องค์ประธานกรรมการ

 • Img

  ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์อรุณ เผ่าสวัสดิ์ รองประธานกรรมการคนที่ 1

 • Img

  ศาสตราจารย์คลินิกนายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร รองประธานกรรมการคนที่ 2

 • Img

  ศาสตราจารย์ธานินทร์ กรัยวิเชียร กรรมการ

 • Img

  ท่านผู้หญิงสุมาลี จาติกวนิช กรรมการ

 • Img

  นายบุณยวัฒน์ อัศวราชิน กรรมการ

 • Img

  ศาสตราจารย์เกียรติคุณแพทย์หญิงชนิกา ตู้จินดา กรรมการ

 • Img

  ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์ประเวศ วะสี กรรมการ

 • Img

  นายอมเรศ ศิลาอ่อนกรรมการ

 • Img

  นายแพทย์ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ กรรมการ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            หน้าถัดไป >>>>