Img

คณะกรรมการศิริราชมูลนิธิ

  คณะกรรมการศิริราชมูลนิธิ
  ชุดปัจจุบัน

  รายพระนามและรายนามกรรมการศิริราชมูลนิธิ

   

  1 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  องค์ประธานกรรมการ
  2 ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกล  สกลสัตยาทร รองประธานกรรมการคนที่ 1
  3 ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ประสิทธิ์   วัฒนาภา รองประธานกรรมการคนที่ 2
  4 ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นายแพทย์เหลือพร  ปุณณกันต์ กรรมการผู้จัดการ
  5 ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นายแพทย์พิศิษฐ์  จิรวงศ์ กรรมการและรองผู้จัดการ
  6 ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นายแพทย์อุดม คชินทร กรรมการและรองผู้จัดการ
  7 รองศาสตราจารย์ ดร.รัชนีกร  กัลล์ประวิทธ์ กรรมการและผู้ช่วยผู้จัดการ
  8 ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์อรุณ  เผ่าสวัสดิ์ กรรมการ
  9 ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิงชนิกา  ตู้จินดา กรรมการ
  10 นายอมเรศ  ศิลาอ่อน กรรมการ
  11 นายแพทย์ปราเสริฐ  ปราสาททองโอสถ    กรรมการ
  12 นายทวีเกียรติ  กฤษณามระ กรรมการ
  13 คุณหญิงวรรณา  สิริวัฒนภักดี  กรรมการ
  14 ดร.จิรายุ  อิศรางกูร ณ อยุธยา กรรมการ
  15 ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นายแพทย์ธีรวัฒน์  กุลทนันทน์           กรรมการ
  16 ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์โชคชัย  เมธีไตรรัตน์ กรรมการ
  17 ดร.สถิตย์  ลิ่มพงศ์พันธุ์ กรรมการ
  18 ม.ร.ว.ปรีดิยาธร  เทวกุล กรรมการ
  19 รองศาสตราจารย์ นายแพทย์วิศิษฎ์  วามวาณิชย์ กรรมการ
  20 นางชไมพร  เจริญไกรกมล กรรมการ
  21 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ชัยวัฒน์  โมกขะเวส กรรมการและเหรัญญิก
  22 รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ศิริพงศ์  สวัสดิ์มงคล กรรมการและรองเหรัญญิก
  23 ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์วิเชียร  ทองแตง กรรมการและเลขานุการ