Img

วิสัยทัศน์/วัตถุประสงค์

                

  สมเด็จพระศรีนครินทรา บรมราชชนนี

  สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร

  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

   

   คณะกรรมการศิริราชมูลนิธิได้ขอพระราชทานกราบทูลเชิญสมเด็จพระศรีนครินทรา บรมราชชนนี (พระยศขณะนั้นสมเด็จพระราชชนนีศรีสังวาลย์) ทรงเป็นองค์ประธานศิริราชมูลนิธิ ทรงโปรดรับเป็นองค์ประธานตั้งแต่เริ่มต้นเมื่อ วันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2512 จนกระทั่งเสด็จสวรรคต เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2538 คณะกรรมการศิริราชมูลนิธิได้ขอพระราชทานกราบทูลเชิญสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ทรงเป็นองค์ประธานศิริราชมูลนิธิ ทรงโปรดรับเป็นองค์ประธานตั้งแต่วันที่ 27 ตุลาคม 2538 จนกระทั่งสิ้นพระชนม์ เมื่อวันที่ 2 มกราคม 2551 คณะกรรมการศิริราชมูลนิธิได้ขอพระราชทานกราบทูลเชิญสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีทรงเป็นองค์ประธานศิริราชมูลนิธิ ทรงโปรดรับเป็นองค์ประธานตั้งแต่ วันที่ 12 พฤษภาคม 2551 จนปัจจุบัน