เบอร์โทรติดต่องานเวชระเบียน

 

หน่วยเวชระเบียนผู้ป่วยนอก     ตึกผู้ป่วยนอก ชั้น 1  02-419-7321
02-419-7323
หน่วยเวชระเบียนผู้ป่วยใน ตึกผู้ป่วยนอก ชั้น 4 02-419-7439
02-419-8771
หน่วยรายงานสถิติทางการแพทย์ / สแกนเวชระเบียน ตึกผู้ป่วยนอก ชั้น 4 02-419-7440
หน่วยรหัสโรค ตึกผู้ป่วยนอก ชั้น 7 02-419-8608
หน่วยธุรการและสนับสนุน  (สำนักงานเวชระเบียน)
  
ตึกผู้ป่วยนอก ชั้น 7 02-419-7438 , 02-419-7553
FAX 02-4112080
 

เบอร์โทรงานอื่น ๆ 
( สำเนาการตรวจรักษา, ประกันชีวิต , สอบถาม HN , สอบถามรายชื่อคนไข้ ,ชื่อแพทย์ , นัดหมาย  )

 

- โอเปอร์เรเตอร์ รพ. งานประชาสัมพันธ์ รพ.ศิริราช
ตึกอำนวยการ
02-419-7000
 - การขอสำเนาการตรวจรักษาต่างๆ , ประกันชีวิต  - สนง.ผู้อำนวยการ ตึกอำนวยการ
- หน่วยเวชระเบียนผู้ป่วยนอก ตึก OPD ชั้น 1
02-419-9111
02-419-9865
- คลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ   สนง.คลินิกพิเศษฯ 
ตึกผู้ป่วยนอก ชั้น 1 
02-419-9801 - 2 , 
02-419-9147 - 8
- ขอฝึกงานใน รพ. /
- สอบถามชื่อผู้ป่วยเพื่อการขอเข้าเยี่ยม  
สนง.ผู้อำนวยการ 
ตึกอำนวยการ
02-419-9111, 
02-419-9222
- ต้องการพบแพทย์ / การตรวจรักษาต่าง ๆ  
- ตารางแพทย์ออกตรวจ   
งานประชาสัมพันธ์ รพ.ศิริราช
ตึกอำนวยการ
02-419-7000
- สอบถามเลขผู้ป่วย (HN) หน่วยเวชระเบียนผู้ป่วยนอก 02-419-7321