กระทู้ถามตอบ

กระทู้ที่ : 6435
สมัครสมาชิกสมทบให้บุตร ได้ไหม
ไม่ทราบว่าทราบสหกรณ์มีนโยบายสมัครสมาชิกสมทบ ให้บุตร ได้หรือไม่ หากได้ ใช้เอกสารอะไรบ้าง ขอบพระคุณค่ะ
คุณสมาชิกสมทบบุตร
ตอบ 1

ความเห็นที่ 1
สมาชิกหลักสามารถพาบุตรมาสมัครสมาชิกสมทบได้ครับ โดยบุตรของสมาชิกต้องมีอายุ 20 ปี บริบูรณ์ขึ้นไป โดยสมาชิกหลักเป็นผู้พามาสมัครด้วยตนเอง ใช้หลักฐานการสมัครดังนี้ สำเนาบัตรประชาชน, สำเนาทะเบียนบ้านของบุตร 2 ชุด, สำเนาบัตรประชาชน, สำเนาทะเบียนบ้านของสมาชิกหลัก 1 ชุด, สำเนาบัตรประชาชนของผู้รับโอนประโยชน์ที่บุตรสมาชิกจะแต่งตั้งว่าให้ใครบ้าง
คุณสอ.มม.     info@musaving.com
ร่วมแสดงความคิดเห็น