กระทู้ถามตอบ

กระทู้ที่ : 5960
การขอค่าฌาปนกิจสงเคราะห์

เป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์อยู่ มารดาถึงแก่กรรม สามารถขอค่าฌาปนกิจสงเคราะห์ได้หรือไม่ ขอบคุณค่ะ

คุณมธุริน
ตอบ 1

ความเห็นที่ 1

อันนี้จะเป็นการขอทุนในส่วนของสหกรณ์นะครับ จะมีทุนสาธารณะประโยชน์อยู่ครับ สมาชิกสามารถมากรอกแบบฟอร์มที่สหกรณ์และแนบหลักฐานต่างๆ ดังนี้ครับ

1. สำเนาใบมรณะบัตรผู้เสียชีวิต

2. สำเนาบัตรประชาชนผู้เสียชีวิต

3. สำเนาทะเบียนบ้านผู้เสียชีวิต

4. สำเนาบัตรประชาชนของตัวสมาชิก

5. สำเนาทะเบียนบ้านของตัวสมาชิก

6. ถ้าหากคนละนามสกุลกัน ต้องมีหลักฐานแสดงว่าใช้นามสกุลของใครหรือใบทะเบียนสมรสของสมาชิก(กรณีสมรส) ยื่นเอกสารภายใน 365 วัน

คุณสอ.มม.     info@musaving.com
ร่วมแสดงความคิดเห็น