กระทู้ถามตอบ

กระทู้ที่ : 5870
กู้สามัญดิจิตอล
เงินกู้ฉุกเฉิน มีระเบียบว่าด้วย การให้เงินกู้(ฉบับที่ 5) ข้อ 9(3) สมาชิกมีเงินกู้สามัญบุคคลค้ำประกัน ผู้กู้และผู้ค้ำแลกกันกู้แลกกันค้ำประกันซึ่งกันและกัน กู้ได้ 2 เท่าของเงินเดือน เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของสมาชิกจากระเบียบดังกล่าวคณะกรรมการชุดที่ 48 จึงมีมติให้ส่งเงินกู้สามัญบุคคลค้ำประกันไปแล้ว 4 งวด จึงจะกู้ได้ 3 เท่าของเงินเดือน คณะกรรมการชุดที่ 49เล็งเห็นความเดือดร้อนของสมาชิก จึงมีมติให้มีระเบียบเงินกู้สามัญดิจิทัล ซึ่งเริ่มใช้ตั้งแต่ 1 เม.ย. 64 โดยให้สมาชิกกู้ได้ 3 เท่าของเงินเดือนและต้องไม่เกินมูลค่าหุ้นขณะทำเรื่องกู้ ไม่มีข้อจำกัดอย่างเช่นเงินกู้ฉุกเฉิน ทั้งนี้ต้องพิจารณาความสามารถในการชำระหนี้ต้องไม่เกิน 70%ของเงินเดือน อย่างไรก็ตามสมาชิกสมารถติดต่อสำนักงานสาขาสหกรณ์ที่สะดวกเพื่อขอกู้เงินสามัญดิจิทัลได้ค่ะ สรุปที่ให้ข้อมูลมาก็มีเงิื่อนไขว่าต้องส่งสามัญไป 2 งวด เงื่อนไขเยอะ จนกู้ไม่ได้
คุณเจ้าหน้าที่ รพ
ตอบ 1

ความเห็นที่ 1
การให้กู้นั้นทางสหกรณ์ต้องหลักเกณฑ์ในการให้ยื่นกู้ ซึ่งการส่งหนี้สามัญเดิมมาแล้ว 2 งวด เพื่อยื่นกู้สามัญดิจิทัลได้ ก็เป็นตามระยะเวลาที่เหมาะสมแล้วครับ คงต้องเป็นไปตามระเบียบที่สหกรณ์กำหนดไว้ครับ
คุณสอ.มม.     mahidol_coop@yahoo.com
ร่วมแสดงความคิดเห็น