กระทู้ถามตอบ

กระทู้ที่ : 4807
หมายความว่า
หมายความว่า ขอ 4ใหยกเลิกความในขอ 9แหงระเบียบสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยมหิดล จํากัด วาดวย การให เงินกู พศ2557 และใหใชขอความตอไปนี้แทน ขอ 9 .เงินกูหรือสินเชื่อเพื่อเหตุฉุกเฉินใหแกสมาชิกคนหนึ่ง ๆ นั้น ใหมีจํานวน 3 (สาม) เทา ของเงินเดือน แมจะมีสัญญาประเภทสามัญหรือพิเศษแตถามีสัญญาประเภทสามัญและพิเศษเปนสัญญารวมกัน ใหมีจําวน 2 (สอง) เทาของเงินเดือนและตองจํากัดภายในจํานวนเงินคาหุนของสมาชิกผูกูขณะนั้น กรณีสมาชิกเกษียณอายุราชการกอนกําหนดหรือลาออกจากราชการและรับเงินบํานาญเปน รายเดือนเปนผูกูเงินประเภทพิเศษหรือเปนผูกูเงิน ประเภทสามัญจํากัดภายในจํานวนเงินคาหุนและหรือเงินฝาก ค้ําประกันและมีภาระผูกพันค้ําประกันสมาชิกผูขอกูเงินหรือรับสินเชื่อเพื่อเหตุฉุกเฉิน หรือกูเงินประเ ภทสามัญและ มีผูค้ําประกันรวมสองคนซึ่งสมาชิกผูขอกูเงินหรือรับสินเชื่อเพื่อเหตุฉุกเฉินเปนผูค้ําประกันรว มอยูดวย แลวแตกรณี ใหสมาชิกผูขอกูเงินหรือรับสินเชื่อเพื่อเหตุฉุกเฉินไดรับเงินกูหรือสินเชื่อนั้น ไมเกิน 2 (สอง) เทาของเงินบํานาญ รายเดือน และถาผูขอกูเงินกูหรือสินเชื่อเพื่อเหตุฉุกเฉินเปนผูมีเงินกูสามัญตองผอนชําระมาแลวอยางนอย 6 (หก) งวด หรือกูพิเศษตองผอนชําระมาแลวอยางนอย 12 (สิบสอง) งวด คือคนที่แลกกู้แลกค้ำ สามารถกู้ฉุกเฉินได้ใช่ไหม
คุณaaa
ตอบ 0

ร่วมแสดงความคิดเห็น