สถิติการเสียชีวิตของสมาชิก

รายงานสถิติการเสียชีวิตของสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ เริ่มตั้งแต่ก่อตั้ง - ปัจจุบัน

ข้อมูลทั้งหมด 1082 รายการ

แสดงหน้าละ 30 รายการ ขณะนี้คุณอยู่หน้าที่ 1

เลขที่
เลขทะเบียน
สส.มม.
ชื่อ - นามสกุล
อายุ
วันที่เสียชีวิต
เก็บงวดประจำเดือน
1082 7175 นายมานะ ฉิมสวัสดิ์ 67 28/9/2566 พฤศจิกายน  2566
1081 58 นางละมัย พงษ์เปีย 76 4/10/2566 พฤศจิกายน  2566
1080 จ335 นายกมล อุณาโลม 65 26/9/2566 พฤศจิกายน  2566
1079 1798 น.ส.บุญนาค หิมพงษ์ 75 25/9/2566 พฤศจิกายน  2566
1078 1915 นางพเยาว์ พุทธโกศัย 63 24/9/2566 พฤศจิกายน  2566
1077 11029 นางสุนิสา เฉลิมพล 74 22/9/2566 พฤศจิกายน  2566
1076 2291 น.ส.อัมพร เจียกขจร 63 29/9/2566 พฤศจิกายน  2566
1075 11306 นางสุภา พุฒแก้ว 60 29/9/2566 พฤศจิกายน  2566
1074 2054 นายชัยโรจน์ บัวเทศ 75 11/10/2566 พฤศจิกายน  2566
1073 726 นายประศาสน์ วรศานต์ 82 2/10/2566 พฤศจิกายน  2566
1072 9471 น.ส.สุดารัตน์ มโนเชี่ยวพินิจ 75 21/9/2566 พฤศจิกายน  2566
1071 ค746 นายสง่า ฤกษ์สุนทรี 52 15/10/2566 พฤศจิกายน  2566
1070 ค928 นายสุทัศน์ แก้วนิ่ม 57 17/10/2566 พฤศจิกายน  2566
1069 1074 น.ส.กันยารัตน์ พลาชีวิน 69 8/10/2566 พฤศจิกายน  2566
1068 1012 นางสมพร โกศลวรรณธนะ 85 10/10/2566 พฤศจิกายน  2566
1067 5680 น.ส.สุดาวดี กู๋ทะ 62 8/10/2566 พฤศจิกายน  2566
1066 4049 นางสุภาภร ทาสี 57 9/10/2566 พฤศจิกายน  2566
1065 จ442 นายสำรวย ทรัพย์ทวี 63 26/8/2566 ตุลาคม  2566
1064 ค1671 นายอนุชา ชัยกำพลเลิศ 66 18/9/2566 ตุลาคม  2566
1063 12892 นายพฤกษา โชติพัฒน์ 43 9/7/2566 ตุลาคม  2566
1062 8460 นายจรีเมศ หลิมสมบูรณ์ 63 21/8/2566 ตุลาคม  2566
1061 7747 นายดิเรก วรรณบุตชิ 61 25/8/2566 ตุลาคม  2566
1060 4637 นายประชุม บัวประเสริฐ 77 29/8/2566 ตุลาคม  2566
1059 1948 นางพิศมัย แสงครุฑ 64 31/8/2566 ตุลาคม  2566
1058 610 นางนงลักษณ์ ธูปะคุปต์ 76 3/9/2566 ตุลาคม  2566
1057 จ1356 นายบุญเยี่ยม เงินอาจ 61 17/8/2566 กันยายน  2566
1056 3636 นายประเสริฐ โลนุชิต 70 16/8/2566 กันยายน  2566
1055 8796 นายสำอางค์ แย้มนิ่มนวล 87 11/8/2566 กันยายน  2566
1054 1050 นางละม้ายมาศ อ่องบางน้อย 92 1/8/2566 กันยายน  2566
1053 จ1259 นางสมบัติ สิงห์บุระอุดม 64 21/7/2566 กันยายน  2566

หน้า 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  [หน้าต่อไป>]   [10 หน้าต่อไป>>]   [หน้าสุดท้าย]