การสมัครเป็นสมาชิก

คุณสมบัติ

ผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิกของ สส.มม. ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

1. เป็นผู้บรรลุนิติภาวะ
2. มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง
3. มีความประพฤติดี และยินยอมปฎิบัติตามข้อบังคับ
4. มีทะเบียนบ้านถูกต้องตามกฎหมาย
5. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย หรือเป็นคนไร้ความสามารถ
6. ไม่เป็นโรคติดต่อรายแรง หรือเป็นโรคเรื้อรังจนรักษาไม่หาย
7. เป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล จำกัด ซึ่งมีอายุไม่เกิน 60 ปี


การสมัครเข้าเป็นสมาชิก

ยื่น “ใบสมัครเข้าเป็นสมาชิก” พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน และใบรับรองแพทย์ฉบับจริงจากสถานพยาบาลของรัฐ ณ สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล จำกัด แห่งหนึ่งแห่งใดในเวลาทำการ
ในใบสมัครเข้าเป็นสมาชิก ต้อง

- ระบุชื่อผู้จัดการศพ และผู้รับเงินสงเคราะห์
- ให้สมาชิกหรือกรรมการ สส.มม. เซ็นชื่อรับรอง 2 คน


ค่าธรรมเนียมในการสมัคร

ชำระค่าธรรมเนียมแรกเข้า คนละ 50 บาท


ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการเป็นสมาชิก

- ชำระค่าบำรุงรายปีปีละ 24 บาท ครั้งแรกเมื่อแรกเข้า (วันสมัคร) ปีต่อไป สส.มม. จะเริ่มหักเงินค่าบำรุงในเดือนมกราคมของปี
- ชำระเงินสงเคราะห์ ศพละ 20 บาท เมื่อสมาชิกรายหนึ่งรายใดถึงแก่ความตาย


วันที่เริ่มได้สิทธิในฐานะสมาชิก

- ผู้เริ่มก่อการจัดตั้งสมาคม เริ่มตั้งแต่วันที่ที่นายทะเบียนประจำท้องที่รับจดทะเบียน
- ผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิก จะสมบูรณ์ตั้งแต่วันที่คณะกรรมการได้มีมติให้รับเข้าเป็นสมาชิก
การขาดจากสมาชิกภาพ


สมาชิกภาพจะสิ้นสุดลงในกรณีดังต่อไปนี้

- ตาย
- ลาออกโดยทำเป็นหนังสือถึงคณะกรรมการ
- ถูกคัดชื่อออก เพราะขาดส่งเงินสงเคราะห์ ในกรณีที่สมาคมรับโอนเงินของสมาชิกจากทางราชการไม่ได้หรือในบัญชีเงินฝากของสมาชิกไม่มีเงินที่จะให้หัก และทางสมาคมได้ทำหนังสือเตือน 3 ครั้ง
แล้ว หรือสมาคมไม่สามารถติดต่อหาหลักแหล่งที่อยู่ได้ และคณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควรให้พ้นจากสมาชิกภาพ เว้นแต่สมาชิกได้อุทธรณ์ภายใน 30 วัน และคณะกรรมการได้พิจารณาให้คงสมาชิกต่อไป หรือมติให้ออกถือเป็นสิ้นสุด
- กระทำการใด ๆ อันอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่สมาคมอย่างร้ายแรง และคณะกรรมการมีมติให้
ออก


สิทธิของสมาชิก

สมาชิกมีสิทธิดังต่อไปนี้

1. แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจการของสมาคมในที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี และประชุมใหญ่
วิสามัญ
2. มีสิทธิเรียกร้องให้คณะกรรมการกระทำ หรืองดเว้นการกระทำเพื่อประโยชน์ของสมาคม
หรือป้องกันความเสียหายอันเกิดขึ้นแก่สมาคม
3. เข้าร่วมประชุมใหญ่ และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนทุกครั้ง
4. ขอตรวจสอบบัญชีและเอกสาร เพื่อทราบการดำเนินกิจการขอวงสมาคม ในวันเปิดทำการของ
สมาคม
5. ทำหนังสือร้องขอต่อคณะกรรมการให้เรียกประชุมใหญ่วิสามัญ เพื่อการใดการหนึ่งเมื่อใดก็ได้
จำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจำนวนสมาชิกทั้งหมด หรือไม่น้อยกว่าห้าสิบคนลงลายมือชื่อ
และให้คณะกรรมการเรียกประชุมใหญ่วิสามัญภายในสามสิบวัน นับแต่วันที่ได้รับคำร้องขอ
6. ร้องของต่อนายทะเบียนประจำท้องที่ให้สั่งเพิกถอนมติของที่ประชุมใหญ่ที่ได้ลงมติฝ่าฝืน
กฎหมาย หรือข้อบังคับของสมาคม ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประชุมใหญ่ลงมติ
7. ยื่นคำร้องขอต่อนายทะเบียนประจำท้องที่ให้เลิกสมาคม พร้อมด้วยเหตุผลประกอบคำร้องขอ
สมาชิกอื่นร่วมด้วยไม่น้อยกว่าหนึ่งในสี่ของสมาชิกทั้งหมด
หน้าที่ของสมาชิก


สมาชิกมีหน้าที่ต้องปฎิบัติดังนี้

1. ปฎิบัติตามข้อบังคับ ระเบียบ คำสั่ง ของสมาคมและมติคณะกรรมการ
2. ต้องชำระเงินสงเคราะห์ให้เรียบร้อยภายในสามสิบวันนับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งการตายของสมาชิกจากสมาคม
3. เก็บรักษาหนังสือสำคัญแสดงการเป็นสมาชิกของสมาคมไว้ถ้าหายต้องรีบแจ้งเพื่อขอใบแทนใหม่จากสมาคม
4. การย้ายที่อยู่ เปลี่ยนชื่อ เปลี่ยนนามสกุล แก้วัน เดือน ปีเกิดของสมาชิก ให้ยื่นคำร้องต่อสมาคมภายในสิบห้าวันนับแต่วันย้าย เปลี่ยน หรือแก้ไขเพื่อสมาคมจะได้แก้ไขหลักฐานต่างๆ ในทะเบียนให้ถูกต้อง

6. เมื่อสมาชิกผู้ใดถึงแก่ความตาย ให้ผู้มีสิทธิได้รับเงินค่าจัดการศพ เงินสงเคราะห์
หรือครอบครัวของสมาชิกแจ้งให้คณะกรรมการทราบ พร้อมด้วยหลักฐานดังต่อไปนี้
ก. หนังสือสำคัญแสดงการเป็นสมาชิก
ข. ใบเสร็จรับเงินครั้งสุดท้าย
ค. ใบมรณบัตร
ง. สำเนาทะเบียนบ้านของสมาชิกที่ตาย
จ. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้จัดการศพ หรือผู้รับเงินสงเคราะห์
ฉ. บัตรประชาชนหรือบัตรประจำตัวของผู้จัดการศพ หรือผู้รับเงินสงเคราะห์