รายนามอดีตคณะกรรมการ

คณะกรรมการ (สส.มม.) ผู้เริ่มจัดตั้ง ดังนี้

1. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ธงชัย พรรณลาภ
2. ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นายแพทย์อนันต์ ตัณมุขยกุล
3. รองศาสตราจารย์ สมพงษ์ องอาจยุทธ
4. นาย ไพโรจน์ นวลคล้าย
5. นางสาว แหวนดี อุทโท
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จำรัส จุลละบุษปะ
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สมศรี ณ ระนอง
8. นาง วราภรณ์ โกมารกุล ณ นคร
9. นาย ชยันต์ ทัศนียะเวช

รายนามคณะกรรมการดำเนินการ (สส.มม.) ชุดที่ 1 ประจำปี 2546

1. ศ.เกียรติคุณ น.พ. ธงชัย พรรณลาภ นายกสมาคม
2. ผศ. จำรัส จุลละบุษปะ อุปนายกสมาคม คนที่ 1
3. ผศ. สมศรี ณ ระนอง อุปนายกสมาคม คนที่ 2
4. รศ. สมพงษ์ องอาจยุทธ อุปนายกสมาคม คนที่ 3
5. นางสีนวล ทัศน์พันธุ์ เหรัญญิก
6. นายไพโรจน์ นวลคล้าย นายทะเบียน
7. ผศ.นพ.สนั่น วิสุทธิศักดิ์ชัย ประชาสัมพันธ์
8. นายชยันต์ ทัศนียะเวช ปฏิคม
9. ผศ.กังวาฬ ทรัพยอาจิณ ผู้ช่วยปฏิคม
10. นางวราภรณ์ โกมารกุล ณ นคร เลขานุการ
11.นายชนาเทพ พจน์เจริญอนันต์ ผู้ช่วยเลขานุการ

รายนามคณะกรรมการดำเนินการ (สส.มม.) ชุดที่ 1 ประจำปี 2547

1. ศ.เกียรติคุณ น.พ. ธงชัย พรรณลาภ นายกสมาคม
2. ผศ. จำรัส จุลละบุษปะ อุปนายกสมาคม คนที่ 1
3. ผศ. สมศรี ณ ระนอง อุปนายกสมาคม คนที่ 2
4. รศ. สมพงษ์ องอาจยุทธ อุปนายกสมาคม คนที่ 3
5. นางสีนวล ทัศน์พันธุ์ เหรัญญิก
6. นายไพโรจน์ นวลคล้าย นายทะเบียน
7. ผศ.นพ.สนั่น วิสุทธิศักดิ์ชัย ประชาสัมพันธ์
8. นายชยันต์ ทัศนียะเวช ปฏิคม
9. ผศ.กังวาฬ ทรัพยอาจิณ ผู้ช่วยปฏิคม
10. นางวราภรณ์ โกมารกุล ณ นคร เลขานุการ
11.นายชนาเทพ พจน์เจริญอนันต์ ผู้ช่วยเลขานุการ

รายนามคณะกรรมการดำเนินการ (สส.มม.) ชุดที่ 2 ประจำปี 2548

1. ผศ. จำรัส จุลละบุษปะ นายกสมาคม
2. รศ. สมพงษ์ องอาจยุทธ อุปนายกสมาคม คนที่ 1
3. นายบุญมี แก้วทิพย์ อุปนายกสมาคม คนที่ 2
4. นายไพโรจน์ นวลคล้าย อุปนายกสมาคม คนที่ 3
5. นางสีนวล ทัศน์พันธุ์ เหรัญญิก
6. นายชยันต์ ทัศนียะเวช นายทะเบียน
7. ผศ.นพ. สนั่น วิสุทธิศักดิ์ชัย ประชาสัมพันธ์
8. นายเกรียงไกร ตั้งสุขเกษมสันติ์ ปฏิคม
9. ผศ. กังวาฬ ทรัพยอาจิณ ผู้ช่วยปฏิคม
10. นางวราภรณ์ โกมารกุล ณ นคร เลขานุการ
11. นายชนาเทพ พจน์เจริญอนันต์ ผู้ช่วยเลขานุการ

รายนามคณะกรรมการดำเนินการ (สส.มม.) ชุดที่ 2 ประจำปี 2549

1. ผศ. จำรัส จุลละบุษปะ นายกสมาคม
2. รศ. สมพงษ์ องอาจยุทธ อุปนายกสมาคม คนที่ 1
3. นายบุญมี แก้วทิพย์ อุปนายกสมาคม คนที่ 2
4. นายไพโรจน์ นวลคล้าย อุปนายกสมาคม คนที่ 3
5. นางสีนวล ทัศน์พันธุ์ เหรัญญิก
6. นายชยันต์ ทัศนียะเวช นายทะเบียน
7. ผศ.นพ. สนั่น วิสุทธิศักดิ์ชัย ประชาสัมพันธ์
8. นายเกรียงไกร ตั้งสุขเกษมสันติ์ ปฏิคม
9. ผศ. กังวาฬ ทรัพยอาจิณ ผู้ช่วยปฏิคม
10. นางวราภรณ์ โกมารกุล ณ นคร เลขานุการ
11. นายชนาเทพ พจน์เจริญอนันต์ ผู้ช่วยเลขานุการ

รายนามคณะกรรมการดำเนินการ (สส.มม.) ชุดที่ 3 ประจำปี 2550

1. ผศ. จำรัส จุลละบุษปะ นายกสมาคม
2. รศ. สมพงษ์ องอาจยุทธ อุปนายกสมาคม คนที่ 1
3. นายบุญมี แก้วทิพย์ อุปนายกสมาคม คนที่ 2
4. นายไพโรจน์ นวลคล้าย อุปนายกสมาคม คนที่ 3
5. นางสีนวล ทัศน์พันธุ์ เหรัญญิก
6. นายชยันต์ ทัศนียะเวช นายทะเบียน
7. ผศ.นพ. สนั่น วิสุทธิศักดิ์ชัย ประชาสัมพันธ์
8. นายเกรียงไกร ตั้งสุขเกษมสันติ์ ปฏิคม
9. ผศ. กังวาฬ ทรัพยอาจิณ ผู้ช่วยปฏิคม
10. นางวราภรณ์ โกมารกุล ณ นคร เลขานุการ
11. นายชนาเทพ พจน์เจริญอนันต์ ผู้ช่วยเลขานุการ

รายนามคณะกรรมการดำเนินการ (สส.มม.) ชุดที่ 4 ประจำปี 2551

1. ผศ. จำรัส จุลละบุษปะ นายกสมาคม
2. ผศ. สมศรี ณ ระนอง อุปนายกสมาคม คนที่ 1
3. นายบุญมี แก้วทิพย์ อุปนายกสมาคม คนที่ 2
4. นายไพโรจน์ นวลคล้าย อุปนายกสมาคม คนที่ 3
5. นางสีนวล ทัศน์พันธุ์ เหรัญญิก
6. นายชยันต์ ทัศนียะเวช นายทะเบียน
7. ผศ.นพ. สนั่น วิสุทธิศักดิ์ชัย ประชาสัมพันธ์
8. นายเกรียงไกร ตั้งสุขเกษมสันติ์ ปฏิคม
9. ผศ. กังวาฬ ทรัพยอาจิณ ผู้ช่วยปฏิคม
10. นางวราภรณ์ โกมารกุล ณ นคร เลขานุการ
11. นายชนาเทพ พจน์เจริญอนันต์ ผู้ช่วยเลขานุการ

รายนามคณะกรรมการดำเนินการ (สส.มม.) ชุดที่ 5 ประจำปี 2552

1. ผศ. จำรัส จุลละบุษปะ นายกสมาคม
2. ผศ. สมศรี ณ ระนอง อุปนายกสมาคม คนที่ 1
3. นายบุญมี แก้วทิพย์ อุปนายกสมาคม คนที่ 2
4. นายไพโรจน์ นวลคล้าย อุปนายกสมาคม คนที่ 3
5. นางสีนวล ทัศน์พันธุ์ เหรัญญิก
6. นายชยันต์ ทัศนียะเวช นายทะเบียน
7. ผศ.นพ. สนั่น วิสุทธิศักดิ์ชัย ประชาสัมพันธ์
8. นายเกรียงไกร ตั้งสุขเกษมสันติ์ ปฏิคม
9. ผศ. กังวาฬ ทรัพยอาจิณ ผู้ช่วยปฏิคม
10. นางวราภรณ์ โกมารกุล ณ นคร เลขานุการ
11. นายชนาเทพ พจน์เจริญอนันต์ ผู้ช่วยเลขานุการ
12. รศ. นพ. ศุภชัย รัตนมณีฉัตร กรรมการ
13. น.ส. แหวนดี อุทโท กรรมการ
14. น.ส. พิมพร รัตนโชติ กรรมการ
15. ผศ. วิฑูรย์ ดวงแก้ว กรรมการ

รายนามคณะกรรมการดำเนินการ (สส.มม.) ชุดที่ 6 ประจำปี 2553

1. ผศ. จำรัส จุลละบุษปะ นายกสมาคม
2. ผศ. สมศรี ณ ระนอง อุปนายกสมาคม คนที่ 1
3. นายบุญมี แก้วทิพย์ อุปนายกสมาคม คนที่ 2
4. นายไพโรจน์ นวลคล้าย อุปนายกสมาคม คนที่ 3
5. นางสีนวล ทัศน์พันธุ์ เหรัญญิก
6. นายชยันต์ ทัศนียะเวช นายทะเบียน
7. ผศ.นพ. สนั่น วิสุทธิศักดิ์ชัย ประชาสัมพันธ์
8. นายเกรียงไกร ตั้งสุขเกษมสันติ์ ปฏิคม
9. ผศ. กังวาฬ ทรัพยอาจิณ ผู้ช่วยปฏิคม
10. นางวราภรณ์ โกมารกุล ณ นคร เลขานุการ
11. นายชนาเทพ พจน์เจริญอนันต์ ผู้ช่วยเลขานุการ
12. รศ. นพ. ศุภชัย รัตนมณีฉัตร กรรมการ
13. น.ส. แหวนดี อุทโท กรรมการ
14. น.ส. พิมพร รัตนโชติ กรรมการ
15. ผศ. วิฑูรย์ ดวงแก้ว กรรมการ

รายนามคณะกรรมการดำเนินการ (สส.มม.) ชุดที่ 7 ประจำปี 2554

1. ผศ. จำรัส จุลละบุษปะ นายกสมาคม
2. ผศ. สมศรี ณ ระนอง อุปนายกสมาคม คนที่ 1
3. นายบุญมี แก้วทิพย์ อุปนายกสมาคม คนที่ 2
4. นายไพโรจน์ นวลคล้าย อุปนายกสมาคม คนที่ 3
5. นางสีนวล ทัศน์พันธุ์ เหรัญญิก
6. นายชยันต์ ทัศนียะเวช นายทะเบียน
7. ผศ.นพ. สนั่น วิสุทธิศักดิ์ชัย ประชาสัมพันธ์
8. นายเกรียงไกร ตั้งสุขเกษมสันติ์ ปฏิคม
9. ผศ. กังวาฬ ทรัพยอาจิณ ผู้ช่วยปฏิคม
10. นายชนาเทพ พจน์เจริญอนันต์ ผู้ช่วยเลขานุการ
11. รศ. นพ. ศุภชัย รัตนมณีฉัตร กรรมการ
12. น.ส. แหวนดี อุทโท กรรมการ
13. น.ส. พิมพร รัตนโชติ กรรมการ
14. ผศ. วิฑูรย์ ดวงแก้ว กรรมการ

รายนามคณะกรรมการดำเนินการ (สส.มม.) ชุดที่ 8 ประจำปี 2555

1. ผศ. จำรัส จุลละบุษปะ นายกสมาคม
2. ผศ. สมศรี ณ ระนอง อุปนายกสมาคม คนที่ 1
3. นายบุญมี แก้วทิพย์ อุปนายกสมาคม คนที่ 2
4. นายไพโรจน์ นวลคล้าย อุปนายกสมาคม คนที่ 3
5. นางสีนวล ทัศน์พันธุ์ เหรัญญิก
6. นายชยันต์ ทัศนียะเวช นายทะเบียน
7. ผศ.นพ. สนั่น วิสุทธิศักดิ์ชัย ประชาสัมพันธ์
8. นายเกรียงไกร ตั้งสุขเกษมสันติ์ ปฏิคม
9. ผศ. กังวาฬ ทรัพยอาจิณ ผู้ช่วยปฏิคม
10. น.ส. พิมพร รัตนโชติ เลขานุการ
11. นายชนาเทพ พจน์เจริญอนันต์ ผู้ช่วยเลขานุการ
12. รศ.นพ. ศุภชัย รัตนมณีฉัตร กรรมการ
13. น.ส. แหวนดี อุทโท กรรมการ
14. ผศ. วิฑูรย์ ดวงแก้ว กรรมการ

รายนามคณะกรรมการดำเนินการ (สส.มม.) ชุดที่ 9 ประจำปี 2556

1. ผศ. จำรัส จุลละบุษปะ นายกสมาคม
2. ผศ. สมศรี ณ ระนอง อุปนายกสมาคม คนที่ 1
3. นายบุญมี แก้วทิพย์ อุปนายกสมาคม คนที่ 2
4. นายไพโรจน์ นวลคล้าย อุปนายกสมาคม คนที่ 3
5. นางสีนวล ทัศน์พันธุ์ เหรัญญิก
6. นายชยันต์ ทัศนียะเวช นายทะเบียน
7. ผศ.นพ. สนั่น วิสุทธิศักดิ์ชัย ประชาสัมพันธ์
8. นายเกรียงไกร ตั้งสุขเกษมสันติ์ ปฏิคม
9. ผศ. กังวาฬ ทรัพยอาจิณ ผู้ช่วยปฏิคม
10. น.ส. พิมพร รัตนโชติ เลขานุการ
11. นายชนาเทพ พจน์เจริญอนันต์ ผู้ช่วยเลขานุการ
12. รศ.นพ. ศุภชัย รัตนมณีฉัตร กรรมการ
13. น.ส. แหวนดี อุทโท กรรมการ
14. ผศ. วิฑูรย์ ดวงแก้ว กรรมการ

รายนามคณะกรรมการดำเนินการ (สส.มม.) ชุดที่ 10 ประจำปี 2557

1. นายไพโรจน์ นวลคล้าย นายกสมาคม
2. ผศ. สมศรี ณ ระนอง อุปนายกสมาคม คนที่ 1
3. นายบุญมี แก้วทิพย์ อุปนายกสมาคม คนที่ 2
4. นางสีนวล ทัศน์พันธุ์ เหรัญญิก
5. นายชยันต์ ทัศนียะเวช นายทะเบียน
6. ผศ.นพ. สนั่น วิสุทธิศักดิ์ชัย ประชาสัมพันธ์
7. นายเกรียงไกร ตั้งสุขเกษมสันติ์ ปฏิคม
8. ผศ. กังวาฬ ทรัพยอาจิณ ผู้ช่วยปฏิคม
9. น.ส. พิมพร รัตนโชติ เลขานุการ
10. นายชนาเทพ พจน์เจริญอนันต์ ผู้ช่วยเลขานุการ
11. รศ.นพ. ศุภชัย รัตนมณีฉัตร กรรมการ
12. น.ส. แหวนดี อุทโท กรรมการ
13. ผศ. วิฑูรย์ ดวงแก้ว กรรมการ

รายนามคณะกรรมการดำเนินการ (สส.มม.) ชุดที่ 11 ประจำปี 2558

1. นายไพโรจน์ นวลคล้าย นายกสมาคม
2. ผศ.สมศรี ณ ระนอง อุปนายกสมาคม คนที่ 1
3. ผศ.นพ.สนั่น วิสุทธิศักดิ์ชัย อุปนายกสมาคม คนที่ 2
4. น.ส.ยุพดี คุณประยูร เหรัญญิก
5. นางชุติมา หล่อกิตติวณิชย์ ผู้ช่วยเหรัญญิก
6. นายชยันต์ ทัศนียะเวช นายทะเบียน
7. ผศ.วิฑูรย์ ดวงแก้ว ประชาสัมพันธ์
8. นายเกรียงไกร ตั้งสุขเกษมสันติ์ ปฏิคม
9. ผศ.กังวาฬ ทรัพยอาจิณ ผู้ช่วยปฏิคม
10. น.ส.พิมพร รัตนโชติ เลขานุการ
11. นายชนาเทพ พจน์เจริญอนันต์ ผู้ช่วยเลขานุการ
12. รศ.ดร.สุริยพงศ์ วัฒนาศักดิ์ กรรมการ
13. รศ.นพ.ศุภชัย รัตนมณีฉัตร กรรมการ
14. นางสีฟ้า คำพา กรรมการ
15. นายอรัณย์ กุณาละศิริ กรรมการ

รายนามคณะกรรมการดำเนินการ (สส.มม.) ชุดที่ 12 ประจำปี 2559

1. นายไพโรจน์ นวลคล้าย นายกสมาคม
2. ผศ.สมศรี ณ ระนอง อุปนายกสมาคม คนที่ 1
3. ผศ.นพ.สนั่น วิสุทธิศักดิ์ชัย อุปนายกสมาคม คนที่ 2
4. น.ส.ยุพดี คุณประยูร เหรัญญิก
5. นางชุติมา หล่อกิตติวณิชย์ ผู้ช่วยเหรัญญิก
6. นายชยันต์ ทัศนียะเวช นายทะเบียน
7. ผศ.วิฑูรย์ ดวงแก้ว ประชาสัมพันธ์
8. นายเกรียงไกร ตั้งสุขเกษมสันติ์ ปฏิคม
9. ผศ.กังวาฬ ทรัพยอาจิณ ผู้ช่วยปฏิคม
10. น.ส.พิมพร รัตนโชติ เลขานุการ
11. นายชนาเทพ พจน์เจริญอนันต์ ผู้ช่วยเลขานุการ
12. รศ.ดร.สุริยพงศ์ วัฒนาศักดิ์ กรรมการ
13. รศ.นพ.ศุภชัย รัตนมณีฉัตร กรรมการ
14. นางสีฟ้า คำพา กรรมการ
15. นายอรัณย์ กุณาละศิริ กรรมการ

รายนามคณะกรรมการดำเนินการ (สส.มม.) ชุดที่ 13 ประจำปี 2560

1. รศ.ดร.สุริยพงศ์ วัฒนาศักดิ์ นายกสมาคม
2. ผศ.วิฑูรย์ ดวงแก้ว อุปนายกสมาคม คนที่ 1
3. นายชนาเทพ พจน์เจริญอนันต์ อุปนายกสมาคม คนที่ 2
4. น.ส.ยุพดี คุณประยูร เหรัญญิก
5. นางชุติมา หล่อกิตติวณิชย์ ผู้ช่วยเหรัญญิก
6. นายชยันต์ ทัศนียะเวช นายทะเบียน
7. นางสีฟ้า คำพา ผู้ช่วยนายทะเบียน
8. นายสมชาย ภู่ด้วง สื่อสารสมาคมและสมาชิกสัมพันธ์
9. นายสุทิน กว้างใจทะเล ผู้ช่วยสื่อสารสมาคมและสมาชิกสัมพันธ์
10. ผศ.กังวาฬ ทรัพย์อาจิณ ปฏิคม
11. นายอรัณย์ กุณาละสิริ ผู้ช่วยปฏิคม
12. ผศ.สมศรี ณ ระนอง กรรมการ
13. นายไพโรจน์ นวลคล้าย กรรมการ
14. น.ส.พิมพร รัตนโชติ กรรมการ
15. นายเดชชัย นิลสวัสดิ์ กรรมการ

รายนามคณะกรรมการดำเนินการ (สส.มม.) ชุดที่ 14 ประจำปี 2561

1 รศ.ดร.สุริยพงศ์ วัฒนาศักดิ์ นายกสมาคม
2 ผศ.วิฑูรย์ ดวงแก้ว อุปนายกสมาคม คนที่ 1
3 นายชนาเทพ พจน์เจริญอนันต์ อุปนายกสมาคม คนที่ 2
4 น.ส.ยุพดี คุณประยูร เหรัญญิก
5 นางชุติมา หล่อกิตติวณิชย์ ผู้ช่วยเหรัญญิก
6 นายชยันต์ ทัศนียะเวช นายทะเบียน
7 นางสีฟ้า คำพา ผู้ช่วยนายทะเบียน
8 นายสมชาย ภู่ด้วง สื่อสารสมาคมและสมาชิกสัมพันธ์
9 นายสุทิน กว้างใจทะเล ผู้ช่วยสื่อสารสมาคมและสมาชิกสัมพันธ์
10 ผศ.กังวาฬ ทรัพยอาจิณ ปฏิคม
11 นายอรัณย์ กุณาละสิริ ผู้ช่วยปฏิคม
12 นายไพโรจน์ นวลคล้าย กรรมการ
13 น.ส.พิมพร รัตนโชติ เลขานุการ
14 นายเดชชัย นิลสวัสดิ์ ผู้ช่วยเลขานุการ

รายนามคณะกรรมการดำเนินการ (สส.มม.) ชุดที่ 15 ประจำปี 2562

1 รศ.ดร.สุริยพงศ์ วัฒนาศักดิ์ นายกสมาคม
2 ศ.เกียรติคุณสมทรง เลขะกุล อุปนายกสมาคม คนที่ 1
3 ผศ.วิฑูรย์ ดวงแก้ว อุปนายกสมาคม คนที่ 2
4 น.ส.ยุพดี คุณประยูร เหรัญญิก
5 นางชุติมา หล่อกิตติวณิชย์ ผู้ช่วยเหรัญญิก
6 นายชยันต์ ทัศนียะเวช นายทะเบียน
7 นางสีฟ้า คำพา กรรมการ
8 นายสมชาย ภู่ด้วง กรรมการ
9 นายสุทิน กว้างใจทะเล กรรมการ
10 ผศ.กังวาฬ ทรัพยอาจิณ กรรมการ
11 นายชนาเทพ พจน์เจริญอนันต์ กรรมการ
12 นายสมใจ แย้มประยงค์ กรรมการ
13 นายไพโรจน์ นวลคล้าย กรรมการ
14 น.ส.พิมพร รัตนโชติ เลขานุการ
15 นายเดชชัย นิลสวัสดิ์ ผู้ช่วยเลขานุการ

รายนามคณะกรรมการดำเนินการ (สส.มม.) ชุดที่ 16 ประจำปี 2563

1 รศ.ดร.สุริยพงศ์ วัฒนาศักดิ์ นายกสมาคม
2 ศ.เกียรติคุณสมทรง เลขะกุล อุปนายกสมาคม คนที่ 1
3 ผศ.วิฑูรย์ ดวงแก้ว อุปนายกสมาคม คนที่ 2
4 น.ส.ยุพดี คุณประยูร เหรัญญิก
5 นางชุติมา หล่อกิตติวณิชย์ ผู้ช่วยเหรัญญิก
6 นายชยันต์ ทัศนียะเวช นายทะเบียน
7 นางสีฟ้า คำพา กรรมการ
8 นายสมชาย ภู่ด้วง กรรมการ
9 นายสุทิน กว้างใจทะเล กรรมการ
10 ผศ.กังวาฬ ทรัพยอาจิณ กรรมการ
11 นายชนาเทพ พจน์เจริญอนันต์ กรรมการ
12 นายสมใจ แย้มประยงค์ กรรมการ
13 นายไพโรจน์ นวลคล้าย กรรมการ
14 น.ส.พิมพร รัตนโชติ เลขานุการ
15 นายเดชชัย นิลสวัสดิ์ ผู้ช่วยเลขานุการ

รายนามคณะกรรมการดำเนินการ (สส.มม.) ชุดที่ 17 ประจำปี 2564

1 รศ.ดร.สุริยพงศ์ วัฒนาศักดิ์ นายกสมาคม
2 ศ.เกียรติคุณสมทรง เลขะกุล อุปนายกสมาคม คนที่ 1
3 นายชยันต์ ทัศนียะเวช อุปนายกสมาคม คนที่ 2
4 น.ส.ยุพดี คุณประยูร เหรัญญิก
5 ผศ.ยงยุทธ ขจรปรีดานนท์ นายทะเบียน
6 ผศ.ดร.อาภา ภัคภิญโญ ฝ่ายสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร
7 นายจิระวัฒน์ พูลพันธ์ ฝ่ายกฎหมายระเบียบข้อบังคับ
8 นางสีฟ้า คำพา กรรมการ
9 นายสมชาย ภู่ด้วง กรรมการ
10 นายสุทิน กว้างใจทะเล กรรมการ
11 ผศ.ดร.อาชว์ภูริชญ์ น้อมเนียน กรรมการ
12 นายชนาเทพ พจน์เจริญอนันต์ กรรมการ
13 นางชุติมา หล่อกิตติวณิชย์ กรรมการ
14 น.ส.พัชรา ตันติศิริคุณ กรรมการ
15 น.ส.พิมพร รัตนโชติ เลขานุการ

รายนามคณะกรรมการดำเนินการ (สส.มม.) ชุดที่ 18 ประจำปี 2565

1 รศ.ดร.สุริยพงศ์ วัฒนาศักดิ์ นายกสมาคม
2 ศ.เกียรติคุณสมทรง เลขะกุล อุปนายกสมาคม คนที่ 1
3 นายชยันต์ ทัศนียะเวช อุปนายกสมาคม คนที่ 2
4 น.ส.ยุพดี คุณประยูร เหรัญญิก
5 ผศ.ยงยุทธ ขจรปรีดานนท์ นายทะเบียน
6 ผศ.ดร.อาภา ภัคภิญโญ ฝ่ายสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร
7 นายจิระวัฒน์ พูลพันธ์ ฝ่ายกฎหมายระเบียบข้อบังคับ
8 นางสีฟ้า คำพา กรรมการ
9 นายสมชาย ภู่ด้วง กรรมการ
10 นายสุทิน กว้างใจทะเล กรรมการ
11 ผศ.ดร.อาชว์ภูริชญ์ น้อมเนียน กรรมการ
12 นายชนาเทพ พจน์เจริญอนันต์ กรรมการ
13 นางชุติมา หล่อกิตติวณิชย์ กรรมการ
14 น.ส.พัชรา ตันติศิริคุณ กรรมการ
15 น.ส.พิมพร รัตนโชติ เลขานุการ

รายนามคณะกรรมการดำเนินการ (สส.มม.) ชุดที่ 19 ประจำปี 2566

1 รศ.ดร.สุริยพงศ์ วัฒนาศักดิ์ นายกสมาคม
2 ศ.เกียรติคุณสมทรง เลขะกุล อุปนายกสมาคม คนที่ 1
3 นายชยันต์ ทัศนียะเวช อุปนายกสมาคม คนที่ 2
4 น.ส.ยุพดี คุณประยูร เหรัญญิก
5 ผศ.ยงยุทธ ขจรปรีดานนท์ นายทะเบียน
6 ผศ.ดร.อาภา ภัคภิญโญ ฝ่ายสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร
7 นายจิระวัฒน์ พูลพันธ์ ฝ่ายกฎหมายระเบียบข้อบังคับ
8 นางสีฟ้า คำพา กรรมการ
9 นายสมชาย ภู่ด้วง กรรมการ
10 นายสุทิน กว้างใจทะเล กรรมการ
11 ผศ.ดร.อาชว์ภูริชญ์ น้อมเนียน กรรมการ
12 นายชนาเทพ พจน์เจริญอนันต์ กรรมการ
13 นางชุติมา หล่อกิตติวณิชย์ กรรมการ
14 น.ส.พัชรา ตันติศิริคุณ กรรมการ
15 น.ส.พิมพร รัตนโชติ เลขานุการ

รายนามคณะกรรมการดำเนินการ (สส.มม.) ชุดที่ 20 ประจำปี 2567

1 รศ.ดร.สุริยพงศ์ วัฒนาศักดิ์ นายกสมาคม
2 ศ.เกียรติคุณสมทรง เลขะกุล อุปนายกสมาคม คนที่ 1
3 นายชยันต์ ทัศนียะเวช อุปนายกสมาคม คนที่ 2
4 นายสุทิน กว้างใจทะเล อุปนายกสมาคม คนที่ 3
5 น.ส.ยุพดี คุณประยูร เหรัญญิก
6 ผศ.ยงยุทธ ขจรปรีดานนท์ นายทะเบียน
7 นายสมใจ แย้มประยงค์ กรรมการ
8 นางชุติมา หล่อกิตติวณิชย์ กรรมการ
9 นายชนาเทพ พจน์เจริญอนันต์ กรรมการ
10 นายจิระวัฒน์ พูลพันธ์ กรรมการ
11ผศ.ดร.อาภา ภัคภิญโญ กรรมการ
12 น.ส.พัชรา ตันติศิริคุณ กรรมการ
13 นางสีฟ้า คำพา กรรมการ
14 นายสมชาย ภู่ด้วง กรรมการ
15 น.ส.พิมพร รัตนโชติ เลขานุการ