คณะกรรมการ สส.มม.

คณะกรรมการดำเนินการ | 

คณะกรรมการดำเนินการ
รศ.ดร. สุริยพงศ์ วัฒนาศักดิ์
นายกสมาคม
ผศ.วิฑูรย์ ดวงแก้ว
อุปนายกสมาคม คนที่ 1
นายชนาเทพ พจน์เจริญอนันต์
อุปนายกสมาคม คนที่ 2
น.ส.ยุพดี คุณประยูร
เหรัญญิก
นางชุติมา หล่อกิตติวณิชย์
ผู้ช่วยเหรัญญิก
นายชยันต์ ทัศนียะเวช
นายทะเบียน
นางสีฟ้า คำพา
ผู้ช่วยนายทะเบียน
นายสมชาย ภู่ด้วง
สื่อสารสมาคมและสมาชิกสัมพันธ์
นายสุทิน กว้างใจทะเล
ผู้ช่วยสื่อสารสมาคมและสมาชิกสัมพันธ์
ผศ.กังวาฬ ทรัพย์อาจิณ
ปฏิคม
นายอรัณย์ กุณาละสิริ
ผู้ช่วยปฏิคม
ผศ.สมศรี ณ ระนอง
กรรมการ
นายไพโรจน์ นวลคล้าย
กรรมการ
น.ส.พิมพร รัตนโชติ
เลขานุการ
นายเดชชัย นิลสวัสดิ์
ผู้ช่วยเลขานุการ