คณะกรรมการ สส.มม.

คณะกรรมการดำเนินการ | 

คณะกรรมการดำเนินการ
รศ.ดร. สุริยพงศ์ วัฒนาศักดิ์
นายกสมาคม
ศ.เกียรติคุณสมทรง เลขะกุล
อุปนายกสมาคม คนที่ 1
นายชยันต์ ทัศนียะเวช
อุปนายกสมาคม คนที่ 2
น.ส.ยุพดี คุณประยูร
เหรัญญิก
ผศ.ยงยุทธ ขจรปรีดานนท์
นายทะเบียน
ผศ.ดร.อาภา ภัคภิญโญ
ฝ่ายสมาชิกสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร
นายจิระวัฒน์ พูลพันธ์
ฝ่ายกฏหมายระเบียบข้อบังคับ
นายชนาเทพ พจน์เจริญอนันต์
กรรมการ
นางชุติมา หล่อกิตติวณิชย์
กรรมการ
นางสีฟ้า คำพา
กรรมการ
นายสมชาย ภู่ด้วง
กรรมการ
นายสุทิน กว้างใจทะเล
กรรมการ
ผศ.ดร.อาชว์ภูริชญ์ น้อมเนียน
กรรมการ
นางสาวพัชรา ตันติศิริคุณ
กรรมการ
น.ส.พิมพร รัตนโชติ
เลขานุการ