ที่ตั้งสำนักงาน

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

เลขที่ 2 อาคารศรีสวรินทิรา ชั้น 1 และ ชั้น 6
ถนนวังหลัง แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700
โทรศัพท์ 0-2444-7741-3, 0-2419-7543-5, 0-2419-8363-4
โทรสาร ชั้น 1 0-2444-7738, 0-2444-7747 ชั้น 6 0-2444-7740
เวลาทำการ 08:30 - 16:30 น.

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

เลขที่ 270 อาคารเรียนรวม ถ.พระรามหก แขวงพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 0-2201-1283
โทรสาร 0-2640-4416
เวลาทำการ 08:30 - 15:00 น.

คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล

เลขที่ 420 ถนนราชวิถี แขวงพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 0-2354-9147, 0-2354-9100 -19 ต่อ 1301
โทรสาร 0-2354-9148
เวลาทำการ 08:30 - 15:00 น.

ศูนย์ศาลายา มหาวิทยาลัยมหิดล

เลขที่ 999 หมู่ที่ 5 อาคารศูนย์การเรียนรู้มหิดล ถนนพุทธมณฑล สาย 4 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
โทรศัพท์ 0-2441-0300-2 , 0-2441-0310
โทรสาร 0-2441-0300
เวลาทำการ 08:30 - 15:00 น.