ประวัติการก่อตั้ง สส.มม.

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล จำกัด คณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 29 ได้ดำเนินการขอจดทะเบียนจัดตั้งสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล จำกัด (สส.มม.) ให้แก่สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล จำกัด เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2545 โดยมี คณะกรรมการผู้เริ่มก่อการจัดตั้ง ดังนี้

1. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ธงชัย พรรณลาภ
2. ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นายแพทย์อนันต์ ตัณมุขยกุล
3. รองศาสตราจารย์ สมพงษ์ องอาจยุทธ
4. นาย ไพโรจน์ นวลคล้าย
5. นางสาว แหวนดี อุทโท
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จำรัส จุลละบุษปะ
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สมศรี ณ ระนอง
8. นาง วราภรณ์ โกมารกุล ณ นคร
9. นาย ชยันต์ ทัศนียะเวช

ซึ่งนายทะเบียนการฌาปนกิจสงเคราะห์ประจำท้องที่ กรุงเทพมหานคร ได้รับจดทะเบียนสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล จำกัด ตามพระราชบัญญัติการฌาปนกิจสงเคราะห์ พ.ศ. 2517 ทะเบียนเลขที่ 01/4048 ลงวันที่ 6 มกราคม 2546

คณะกรรมการดำเนินการผู้เริ่มก่อการจัดตั้ง ประชุมครั้งที่ 1/2546 เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2546 โดยมีศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ธงชัย พรรณลาภ เป็นนายกสมาคม เพื่อพิจารณาดำเนินการตามพระราชบัญญัติฌาปนกิจสงเคราะห์ พ.ศ. 2545 ปรับปรุงแก้ไขข้อบังคับบางข้อตามพระราชบัญญัติฉบับใหม่ และคณะกรรมการตำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล จำกัด ชุดที่ 30 ได้บริจาคเงินให้ สส.มม. จำนวน 500,000 บาท และอนุมัติให้ใช้สถานที่ บุคลากรของสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล จำกัด ช่วยดำเนินกิจการ สส.มม.