ข่าวประชาสัมพันธ์

ประมวลภาพ ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561(สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ)

ประมวลภาพ ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561(สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ) เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2562 ณ ห้องบรรยาย สุขุม ภัทราคม คณะแพทยศาสตร์ศิิริราชพยาบาล