ข่าวประชาสัมพันธ์

ประมวลภาพ ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560(สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ)

ประมวลภาพ ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560(สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ) เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2561 ณ ห้องบรรยาย สุขุม ภัทราคม คณะแพทยศาสตร์ศิิริราชพยาบาล