เจ้าหน้าที่สหกรณ์

คณะผู้จัดการ |  ฝ่ายสินเชื่อ |  ฝ่ายอำนวยการและบริหารสำนักงาน |  ฝ่ายการลงทุนและสินเชื่อสหกรณ์อื่น |  ฝ่ายเงินฝาก |  ฝ่ายบัญชีและการเงิน |  ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ |  ฝ่ายอำนวยการสาขา |  งานตรวจสอบภายในและบริหารความเสี่ยง |  เจ้าหน้าที่ทดลองปฎิบัติงาน | 

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
นายสมุห์ สาธร
หัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
นายกฤษณ์ วงศ์กระจ่าง
เจ้าหน้าที่งานประมวลผลคอมพิวเตอร์
นายฉัตรชัย แจ่มใส
เจ้าหน้าที่งานประมวลผลคอมพิวเตอร์
นายอภิเชฏฐ์ ภูนุชอภัย
เจ้าหน้าที่งานระบบสื่อสารและเครือข่าย
นายสุพจน์ ดิลกธนกุล
เจ้าหน้าที่งานระบบสื่อสารและเครือข่าย
นายคณิล ศรีประสิทธิภาพ
เจ้าหน้าที่งานระบบสื่อสารและเครือข่าย