เจ้าหน้าที่สหกรณ์

คณะผู้จัดการ |  ฝ่ายสินเชื่อ |  ฝ่ายอำนวยการและบริหารสำนักงาน |  ฝ่ายการลงทุนและสินเชื่อสหกรณ์อื่น |  ฝ่ายเงินฝาก |  ฝ่ายบัญชีและการเงิน |  ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ |  ฝ่ายอำนวยการสาขา |  งานตรวจสอบภายในและบริหารความเสี่ยง |  เจ้าหน้าที่ทดลองปฎิบัติงาน | 

ฝ่ายบัญชีและการเงิน
น.ส.ขนิษฐา โล้เล่งกัง
หัวหน้าฝ่ายบัญชี
น.ส.ณิชาวรรณ จันทนะภัค
หัวหน้างานบัญชี
นายธนวุฒิ บัวศรี
เจ้าหน้าที่งานบันทึกบัญชีประจำวัน
น.ส.เสาวลักษณ์ บุญมาก
เจ้าหน้าที่งานบัญชีงบการเงิน
น.ส.ศศิภา บุญรัตน์
เจ้าหน้าที่งานบัญชีงบการเงิน
น.ส.ณัฐยา น้อยสว่าง
หัวหน้างานการเงิน
น.ส.วิไลลักษณ์ ไทยแท้
เจ้าหน้าที่งานการเงิน
น.ส.รุจิรส คงเจริญ
เจ้าหน้าที่งานการเงิน
น.ส.กฤษณา บุญช่วย
เจ้าหน้าที่งานการเงิน