เจ้าหน้าที่สหกรณ์

คณะผู้จัดการ |  ฝ่ายสินเชื่อ |  ฝ่ายบริหารสำนักงาน |  ฝ่ายบริหารการเงินและการลงทุน |  ฝ่ายเงินฝาก |  ฝ่ายบัญชี |  ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ |  ฝ่ายอำนวยการสาขา |  งานตรวจสอบภายใน |  เจ้าหน้าที่ทดลองปฎิบัติงาน | 

ฝ่ายบัญชี
คุณขนิษฐา โล้เล่งกัง
หัวหน้าฝ่ายบัญชี
คุณธนวุฒิ บัวศรี
เจ้าหน้าที่งานบันทึกบัญชีประจำวัน
คุณณิชาวรรณ จันทนะภัค
เจ้าหน้าที่งานบันทึกบัญชีประจำวัน
คุณเสาวลักษณ์ บุญมาก
เจ้าหน้าที่งานบัญชีงบการเงิน
คุณศศิภา บุญรัตน์
เจ้าหน้าที่งานบัญชีงบการเงิน